KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

İş bu bilgilendirme metni ve muvafakatname,  6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) ve Kanun’un 10. Maddesi uyarınca kişisel verililerinizin işlenmesine ilişkin amaç kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kanun kapsamında OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ( HEKİM) veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ile paylaştığınız kişisel verileriniz (her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, diğer veri, bilgi ve belgenizi) Kanuna uygun şekilde, aşağıda açıklanan yöntem, amaç ve hukuki sebepler uyarınca faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan ve metnin bütünlüğü açısından açıklanması gereken tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’ın  hizmet veren olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması, akdedilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’ın  meşru menfaati gereği bizzat talep ettiği, hizmet talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’a iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamında kullanıcı kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikayette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında HEKİM ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olmanız, HEKİM ile hukuki ilişkiye girmeniz nedeniyle hukuki ilişkiden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkta savunma hakkının kullanılabilmesi sebepleriyle veya açık rızanız alınmak suretiyle HEKİM tarafından gerçekleştirilen çalışmalar için teklif gönderilmesi, hasta memnuniyet anketlerinin değerlendirilebilmesi, hastanın ve kamu sağlığının korunması, hizmet verilmesi sırasında fotoğraf çekilmek ve video kaydı yapılmak suretiyle HEKİM in tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla ya da tedavi hizmetlerine ilişkin talep ve şikayetlerin yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ hastalarının kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’ a bildirdiği ölçü ile sınırlı olacaktır. OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayla yükümlüdür.

3. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ , kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işleyecektir.

OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ tarafından elde edilen kişisel verileriniz;

- KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’in hastalarına sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi,

- Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,

- OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ tarafından sunulan hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Hekimin mesleki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

- Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

- Hastanın ve kamu sağlığının , güvenliğinin  korunması, 

- Hasta memnuniyetinin anket yapılması yoluyla tespiti ve en üst seviyeye çıkarılması,

- OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’ın kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

- Ödemelerin yapılması,

- Tedavi sonrası takip hizmeti verilmesi,

-  Operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,

- Mezkûr hizmetlerin veya farklı hizmetlerin tanıtımı,

- Pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,

- Sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,

- OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,

amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir.

OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ tarafından hastaların kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir.

Kimlik Verisi

Ad, Soyadı, Doğum Yılı, Cinsiyet, Milliyeti, TC Kimlik Kartı Bilgileri (TCKN,), (Yabancılar İçin) Pasaport Bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti, İmza Sirküleri

İletişim Verisi Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi,

Eğitim Verisi Yabancı Dil Bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf, Ses Kayıtları, Kamera Kayıtları

Çalışma Verisi Pozisyon Adı, Departmanı Ve Birimi, Unvanı, Vergi Dairesi No

Sağlık Verisi , kan grubu, tahlil sonuçları,  tıbbi görüntüleme verileri, raporlar, reçeteler vb.  fiziksel ve ruhsal sağlığa ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler, 

4. OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarma Amacı:

OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ , toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirlenen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine , avukatlarına, iştiraklerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’ın bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı hizmetlerin verilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, hastamemnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, planlamalar yapılması, pazarlama ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve savunma hakkının kullanılabilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapabilir.

Ayrıca OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ , ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hekim , ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Hekimin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ , ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve

• kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi:

Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik tarafından belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Yurtdışına Veri Aktarımı:

OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

8. Kişisel Veriler Sahibi Hastamızın Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları:

OPR. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ’a başvurarak kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile info@obeziteveseker.com adresine  veya  ………………………………………………………….. İzmir adresine iletebilirsiniz.

 

Okudum kabul ediyorum. 

İsim soy isim imza.


Whatsapp

Hemen Ara

Instagram

Randevu